Platt Satt Meppen

Zaal: JAM- Jugend- und Kulturzentrum Meppen
Datum: 24 oktober 2019
Aanvang:
Locatie: JAM Jugend- und Kulturzentrum Meppen, An der Bleiche 3, 49716 Meppen, Duitsland
Info: https://www.emslaendische-landschaft.de/plattdeutsch/plattsatt-das-niederdeutsche-festival

Site design: Digital Magician